Par RIMAN skolu

Par Mācību centra dibināšanas datumu var uzskatīt 1991. gada 30. septembri, kad Latvijas Republikas Tautas izglītības ministrija SIA „RIMAN” izsniedza licenci uz pieciem gadiem Mācību centra „Tekstilnieks” izveidošanai un darbībai Rīgā. Mācību centrā mācības uzsāka 153 audzēkņi, kuri uz šo izglītības iestādi pārnāk pēc ražošanas apvienības „Rīgas Manufaktūra” profesionāli tehniskās skolas „Tekstilnieks” likvidācijas 1991. gada 1. novembrī.
Mācību centrā„Tekstilnieks” izglītojamie varēja apgūt sekojošas profesijas:

 • vērpējs
 • audējs
 • audējs-vērpējs
 • remontatslēdznieks
 • krāsošanas iekārtu meistara palīgs
 • elektriķis
 • gāzes-elektro metinātājs

Mācību prakse notika ražošanas apvienībās „Rīgas manufaktūra”, fabrikās „Kokvilna”, „Sarkanā tekstilniece”, „Zasulauka manufaktūra”, Rīgas trikotāžas ražošanas apvienībā „Sarkanais rīts”, ražošanas apvienībās „Rīgas tekstils” un fabrikā „Tekstiliāna”.

1995. gada 22. augustā Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija SIA „Riman” izsniedza licences pagarinājumu uz pieciem gadiem par tiesībām veikt mācību procesu arodskolā, nomainot arī Mācību centra ”Tekstilnieks” nosaukumu uz Mācību centrs „RIMAN” (saīsinājums no vārdiem “Rīgas Manufaktūra”).

Laika periodā no 1995. līdz 2006. gadam Mācību centrā “RIMAN” izglītojamie apguva profesijas:

 • pavārs
 • konditors
 • bārmenis-viesmīlis
 • šuvēja
 • mazumtirdzniecības veikala pārdevējs
 • audiovizuālas iekārtas mehāniķis
 • frizieris
 • vizāžists
 • nagu kopšanas speciālists
 • grāmatvedis
 • datortehnikas mehāniķis
 • autoelektriķis

Kopš 2007. gada Mācību centrs īstenoja profesionālās vidējās, arodizglītības un tālākizglītības programmas un piedāvāja apgūt profesijas:

 • ēdināšanas pakalpojumu speciālists
 • restorānu pakalpojumu speciālists
 • pavārs
 • konditors
 • viesnīcu pakalpojumu speciālists
 • frizieris
 • frizūru modelētājs
 • vizāžists
 • datorsistēmu tehniķis
 • autoelektriķis

 

2011. gada 10. martā izglītības iestāde “Mācību centrs “RIMAN” atbilstoši īstenojamo izglītības programmu statusam mainīja nosaukumu uz Profesionālā vidusskola “RIMAN”.
Profesionālajai vidusskolai „RIMAN” pašlaik ir 28 gadi. Šajā laika posmā jau vairāki tūkstoši jauno cilvēku ir absolvējuši privāto mācību iestādi un ieguvuši profesiju ēdināšanas, viesnīcu un restorānu pakalpojumu, skaistumkopšanas, datoru tehnoloģijas un automobiļu remonta un diagnostikas sfērās.

Profesionālajā vidusskolā „RIMAN” var apgūt mūsdienās aktuālās profesijas, kuras ir pieprasītas ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Skolā profesionālo izglītību var iegūt 9. un 12. klašu absolventi, kā arī tie, kuriem jau ir dzīves un profesionālā pieredze un kuri ir nolēmuši mainīt profesiju, vai apgūt vēl kādas jaunas kompetences.

RIMAN piedāvā skolas telpas jūsu pasākumiem

 • ESF
 • Mērķa stipendijas
 • Pašnovērtējuma ziņojumi

ESF projekta ietvaros izstrādātie metodiskie materiāli

 

ESF projekta rezultāti:

Mācību gada statistika - pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012.gada jūnijs

Prezentācija 

Statistika:

Mācību gada statistika - pārskats par periodu: 2012.gada septembris - 2012.gada jūnijs

Mācību gada statistika - pārskats par periodu: 2011.gada septembris - 2012.gada jūnijs

 

Projekta aktivitātes izglītības programmu īstenošanas kontekstā

Projekta prezentācija

Līgums Nr. 2010/0104/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/021

Projekta mērķis:
 • Uzlabot mācību centra RIMAN izglītības kvalitāti arodizglītības programmās „Ēdināšanas pakalpojumi” un „Frizieru pakalpojumi” un profesionālajās vispārējās izglītības programmās „Datorsistēmas” un „Autoelektriķis”, veicinot izglītojamo sekmīgas mācības un profesionālai darbībai nepieciešamo kompetenču un prasmju apguvi.
Projekta mērķa grupa:
 • Mācību centra RIMAN pedagogi un 250 sākotnējās profesionālās izglītības programmu izglītojamie, no tiem 160 piedalīsies projekta ietvaros organizētajās praktiskajās mācības ārpus izglītības iestādes un 90 kvalifikācijas prakses īstenošanā ārpus izglītības iestādes.
Projekta norises ilgums: 18 mēneši
 
Projekta īstenošanas laika periods:   no 17.05.2010. līdz 17.11.2011. Projekta īstenošanas laika periods ir pagarināts līdz 17.05. 2012.
 
Projekta finansējums:  LVL 78800.-
 
Projekta aktivitātes:
 1. Mācību satura izstrāde
 2. Mācību metodisko materiālu izstrāde
 3. Mācību intelektuālo resursu iegāde
 4. Papildu konsultatīvais mācību atbalsts izglītojamiem mācību priekšmetu apguvē
 5. Aktivitātes, lai attīstītu izglītojamo prasmes
 6. Praktisko mācību īstenošana ārpus izglītības iestādes
 7. Kvalifikācijas prakses īstenošana ārpus izglītības iestādes
 8. E-mācību vides risinājumu ieviešana un informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmju uzlabošana
 9. Projekta vadība

 

Dalībnieki.

Izglītības programma " Frizieru pakalpojumi " : Profesionālā vidusskola " Riman " -9 izglītojamie, skolotājas: Džinna Prokopoviča, Jeļena Hļebnova- Čerņavska, Signe Trone, Beata Leonoviča.
Dobeles amatniecības vidusskola -2 izglītojamie, skolotāja Okasana Naudiņa.
Daugavpils 1.arodvidusskola -3 izglītojamie, skolotājas Valentīna Saulīte, Olga Gaujeniete.
 
Izglītības programma “ Ēdināšanas pakalpojumi”: Profesionālā vidusskola “ Riman” -6 izglītojamie, skolotājas: Inga Zakse, Oksana Latūne. Viesu pakalpošna – 2 izglītojamie.
Dobeles amatniecības vidusskola -4 izglītojamie, skolotāja Aina Vīksna.
 
Izglītības programma “ Datorsistēmas”:
Profesionālā skola “ Riman”- 6 izglītojamie, skolotājs Andrejs Sosedovs.
Daugavpils1.arodvidusskola- 4 izglītojamie, skolotājs Igors Ivanovs.
 
Pasākumi 13. aprīlī:
Profesionālās meistarības konkurss frizieriem: “ Fantāzijas frizūra “ Baltijas jūras saulriets””
Seminārs- praktikums “ Kārvings” pavāru profesionālās meistarības konkursa dalībniekiem un skolotājiem.
Ekskursija RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē datorsistēmu tehniķu profesionālās meistarības konkursa dalibniekiem un skolotājiem.
Ekskursija pa Vecrīgu.
 
Pasākumi 14. aprīlī:
Seminārs – praktikums frizieru profesionālās meistarības konkursa dalībniekiem un skolotājiem. Jaunās kolekcijas “ Acqua” prezentācija.
Profesionālās meitarības konkurss datorsistēmu tehniķiem.
Profesionālais meistarības konkurss pavāriem.

Projekta aktivitāšu īstenošana 2011. gadā (PDF 251 KB)
Projekta aktivitāšu īstenošana 2012. gadā (PDF 250 KB)​

 

No 2009. gada septembra Profesionālās vidusskolas izglītojamiem, kuri apgūst arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas ir iespēja saņemt mērķstipendiju Eiropas Sociālā fonda darbības programmas ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4 apakšaktivitātes ,,Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekta ,,Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” ietvaros. 

 

Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/0012009./2010. mācību gadā izmaksāta mērķstipendija -  Ls 90762,00
2010./2011. mācību gadā izmaksāta mērķstipendija - Ls 69543, 00
2011./2012. mācību gadā par septembra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 6382
2011./2012. mācību gadā par oktobra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4575
2011./2012. mācību gadā par novembra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4287
2011./2012. mācību gadā par decembra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4901
2011./2012. mācību gadā par janvāra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4226
2011./2012. mācību gadā par februāra mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4369
2011./2012. mācību gadā par marta mēnesi izmaksāta mērķstipendija – Ls 4161

Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS OKTOBRIS, 2011.

Eiropas Sociālā fonda projekta "Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana" INFORMATĪVAIS E-IZDEVUMS, DECEMBRIS, 2011.